Scholing

De overheid heeft besloten geen subsidie meer toe te kennen voor scholing van overblijfkrachten. Door een kleine tariefsverhoging die is doorgevoerd, kan de scholing uit de ouderbijdrage worden voortgezet. Vanaf dit schooljaar zal het scholingsprogramma intern worden aangeboden.

Deskundigheidsbevordering van overblijfkrachten is van groot belang om de kwaliteit van de overblijf te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast is de wettelijke verplichting, dat 50% van de vrijwillige overblijfkrachten geschoold moet zijn, ook van kracht.

In ons interne programma “TSO scholing op maat” wordt het volgende aangeboden:

Training basisvaardigheden

Alle overblijfkrachten zullen ten minste een training basisvaardigheden aangeboden krijgen. Deze wordt afgesloten met een certificaat.

Training op de werkplek

SDT biedt de mogelijkheid begeleiding op locatie te krijgen. Onze interne praktijkopleider zal, op verzoek van het overblijfteam, tijdens overblijf langskomen om te observeren. Aan de hand van deze observatie stelt zij een plan van aanpak op. Dit plan zal tijdens een teamoverleg met de overblijfkrachten door Maria worden besproken. Het doel hiervan is, de overblijfkrachten tips, adviezen en handvatten te geven hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan.

Workshop EHBO

De mogelijkheid van het volgen van de workshop EHBO zal ook blijven bestaan. In deze workshop worden kleine dagelijkse ongelukjes behandeld, die tijdens de overblijf kunnen voorvallen. De overblijfkrachten leren hoe zij hiermee moeten omgaan, maar ook leren ze in te schatten wat zij zelf kunnen behandelen en wanneer het noodzakelijk is een BHV’er van school erbij te halen. De workshop wordt afgesloten met een certificaat.

Intervisie voor de coördinatoren

Groepsgesprekken voor alle overblijfcoördinatoren onder deskundige begeleiding, om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaars ervaringen.

Scholing 1 Scholing 2 Scholing 3